Naujienų prenumerata
 
 
 
 
 
Apklausa
 
Kokių prekių ieškojote?
Elektrinių radiatorių
Tepalinių radiatorių
Grindinio šildymo sistemų
Patalpų šildytuvų
Rankšluosčių, avalynės džiovintuvų
Vandens šildytuvų
Elektrinių židinių
Mikroklimato palaikymo įrenginių
Elektros instaliacijos gaminių
Pirties įrangos
Neradau ko ieškojau
 
 
 
Privatumo politika
 

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB "Komerta", 302539775 rinkti ir naudoti Jūsų asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. UAB "Komerta", 302539775 naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe: Vardas, pavardė, adresas, telefonas, IP adresas, kitą kontaktinę ir mokėjimų informaciją (visi kartu - Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

UAB "Komerta", 302539775 jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB "Komerta", 302539775 valdomas elektronines sistemas. UAB "Komerta", 302539775 nenaudoja Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB "Komerta", 302539775 naudotų Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs visuomet turėtumėte galimybę atsisakyti.

UAB "Komerta", 302539775 vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai;
4. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis UAB "Komerta", 302539775 įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
1. Apdoroti Jūsų prekių užsakymus (atlikus tam tikrus užsakymus);
2. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz.: sąskaitas faktūras);
3. Spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
4. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
5. Apdoroti Jūsų užklausas;
6. Tiesioginės rinkodaros tikslais - tik suteikus galimybę atsisakyti.

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:
1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
3. UAB "Komerta", 302539775, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu info@e-sildymas.lt;
4. UAB "Komerta", 302539775 Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. nuo laiško gavimo el. paštu info@e-sildymas.lt.

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB "Komerta", 302539775 gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@e-sildymas.lt.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2018-05-21.

 
 
 
 
Prekių krepšelis
 
Krepšelis tuščias.
Išsirinkę prekę, ir spauskite „Užsisakyti“.
 
 
 
 
Klientams
 
 
 
 
 
 
 
Partneriai
 

 
 
Prekių katalogas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-paštas: info@e-sildymas.lt
Tel. : +370 657 73013